DFA Passport Appointment System

Change translation:

New Applications

Please have all your original documents and IDs photocopied before going to DFA on your appointment date.

Bagong Aplikasyon

Maghanda ng kopya ng lahat ng iyong mga orihinal na dokumento at mga ID bago magpunta sa DFA sa petsa ng iyong appointment.

GENERAL REQUIREMENTS

 • Personal appearance
 • Confirmed appointment
 • For NCR-based applicants, present your printed application form downloaded from DFA Appointment System
 • Birth Certificate (BC) in Security Paper (SECPA) issued by the Philippine Statistics Authority (PSA) or Certified True Copy (CTC) of BC issued by the Local Civil Registrar (LCR) and duly authenticated by PSA. Transcribed Birth Certificate from the LCR is required when entries in PSA Birth Certificate are blurred or unreadable. (REPORT OF BIRTH DULY AUTHENTICATED BY PSA IF BORN ABROAD)
 • Valid picture IDs and supporting documents to prove identity (Please refer to List of Acceptable IDs and List of Supporting Documents)

In Case of No Birth Record

If born in or after 1950 (January 1, 1950 or after):

 • Apply for the delayed registration of birth at the local civil registry office located at the place of birth of applicant
 • Submit authenticated Birth Certificate from PSA and supporting public document/s with correct date and place of birth (i.e. Form 137, Voter's Registration Record, Baptismal Certificate with readable dry seal or National Commission on Muslim Filipinos (NCMF) with photo and readable dry seal for Muslim applicants).

If born before 1950 and below (December 31, 1949 and below):

 • Certificate of Non-Availability of Record from PSA
 • Notarized Joint Birth Affidavit of Two Disinterested Persons
 • Any public document/s with correct full name, date and place of birth (i.e. Baptismal Certificate with readable dry seal or NCMF Certificate with photo and readable dry seal for Muslim applicants)

PANGKALAHATANG MGA KINAKAILANGAN

Sertipiko ng Kapanganakan mula sa NSO

Sertipiko ng Kapanganakan (BC) sa Security Paper (SECPA) na ibinigay ng National Statistics Office (NSO) o Sertipikadong Totoong Kopya (CTC) ng BC na ibinigay ng Local Civil Registrar at awtentikado ng NSO depende sa lumagdang opisyal ng NSO.

Sa Kaso ng Walang Sertipiko ng Kapanganakan

Kung ipinanganak sa o pagkatapos ng 1950 (Enero 1, 1950 o pataas):

 • Mag-apply ng naantalang pag-paparehistro ng kapanganakan sa opisina ng Local Civil Registrar (LCR) na matatagpuan sa lugar ng kapanganakan ng aplikante
 • Magsumite ng awtentikado Sertipiko ng Kapanganakan mula sa NSO at mga pang-suportang pampublikong dokumento sa pagpapasya ng processor o opisyal ng konsulado , na may tamang petsa at lugar ng kapanganakan (halimbawa: Form 137, Record Pagpaparehistro ng Botante, Sertipiko ng binyag na may nababasang dry seal o National Commission on Muslim Pilipino (NCMF) / Office of Muslim Affairs (OMA) na Sertipiko na may larawan at nababasang dry seal para sa mga Muslim na aplikante).

Kung ipinanganak bago mag 1950 at pababa (Disyembre 31, 1949 at pababa):

 • Sertipiko ng Non-Availability ng Record mula sa NSO
 • Notaryado na Joint Birth Apidabit na pinatutunayan ng dalawang tao na hindi kamag anak ng aplikante.
 • Anumang mga pampublikong dokumento na may tamang buong pangalan, petsa at lugar ng kapanganakan (tulad ng sertipiko ng binyag na may nababasang dry seal o NCMF / OMA Certificate na may larawan at nababasang dry seal para sa mga Muslim na aplikante)

Tumawag sa (02) 737-1111 para sa iyong Sertipiko ng Kapanganakan mula sa NSO

For Married Women:

 • Marriage Contract (MC) in Security Paper (SECPA) issued by the Philippine Statistics Authority (PSA) or original and photocopy of the Certified True Copy (CTC) of MC issued by the Local Civil Registrar (LCR) and duly authenticated by PSA. Transcribed Marriage Contract from the LCR is required when entries in PSA Marriage Contract are blurred or unreadable.
 • Report of Marriage duly authenticated by PSA if married abroad
 • Original and photocopy of Commission of Filipino Overseas (CFO) Guidance and Counseling Certificate of Attendance (required for women with foreign national husband).

Applicants who availed of Dual Citizenship under RA 9225:

 • Identification Certificate of Retention or Re-acquisition
 • Oath of Allegiance
 • Order of Approval

Applicants who elected Philippine Citizenship:

 • Identification Certificate of Election
 • Oath of Allegiance
 • Affidavit of Election of Philippine Citizenship

Applicants who has been Naturalized:

 • Identification Certificate of Naturalization
 • Oath of Allegiance

Para sa mga babaeng may-asawa:

 • Sertipiko ng Kasal (MC) sa Security Paper (SECPA) na ibinigay ng National Statistics Office (NSO) o orihinal at kopya ng Sertipikadong Totoong Kopya (CTC) ng MC na ibinigay ng Local Civil Registrar (LCR) at awtentikado ng NSO. Ang kopya ng Sertipiko ng Kasal mula sa LCR ay kinakailangan kapag ang napasok sa NSO na Sertipiko ng Kasal ay malabo o hindi nababasa.
 • Ulat ng Pag-papakasal na awtentikado ng NSO kung kinasal sa ibang bansa.

Para sa mga babae na may asawang dayuhan:

 • Sertipiko ng Kasal (MC) sa Security Paper (SECPA) na ibinigay ng National Statistics Office (NSO) o Sertipikadong Totoong Kopya (CTC) ng Sertipiko ng Kasal na ibinigay ng Local Civil Registrar (LCR) na awtentikado ng NSO. Ang kopya ng Sertipiko ng Kasal mula sa LCR ay kinakailangan kapag ang napasok sa NSO na Sertipiko ng Kasal ay malabo o hindi nababasa.
 • Ulat ng Pag-papakasal na awtentikado ng NSO kung kinasal sa ibang bansa
 • Orihinal at kopya ng Komisyon ng mga Filipino Overseas (CFO) Sertipiko ng Pagdalo sa Pamamatnubay at Pagpapayo (kinakailangan para sa bagong aplikante o aplikante sa pagpapanibago ng pasaporte na gagamitin ang apelyido ng asawa sa unang pagkakataon)

Sa mga aplikante na kumuha ng dual Citizenship o Pumili nang Philippine Citizenship sa ilalim ng RA 9225:

 • Identification Certificate
 • Panunumpa ng katapatan
 • Order ng Pag-apruba
 • Ulat ng kapanganakan (para sa mga ipinanganak sa ibang bansa)

Tumawag sa (02) 737-1111 para sa Sertipiko ng Kasal mula sa NSO

For Minor Applicants (below 18 years old)

General Requirements:

 • Confirmed appointment (except for 1 year old and below)
 • Personal appearance of the minor applicant
 • Personal appearance of either parent and valid passport of parents (if minor is a legitimate child)
 • Personal appearance of mother and proper ID or valid passport of mother (if minor is an illegitimate child)
 • Original Birth Certificate of minor in Security Paper issued by PSA or Certified True Copy of Birth Certificate issued by the Local Civil Registrar and duly authenticated by PSA. Transcribed Birth Certificate from the LCR is required when entries in PSA Birth Certificate are blurred or unreadable. Report of Birth duly authenticated by PSA is required if minor was born abroad.
 • Document of identity with photo, if minor is 8-17 years old (for first time and renewal applicant) such as School ID or Form 137 with readable dry seal
  • For minor applicants who never attended school, a Notarized Affidavit of Explanation executed by either parent (if minor is a legitimate child) / by mother (if minor is an illegitimate child) detailing the reasons why the child is not in school, is required
 • Marriage Certificate of minor’s parents duly authenticated by PSA (for legitimate child)
 • Original and photocopy of valid passport of the person traveling with the minor

Additional Requirements:

If minor is not traveling with either parent or alone

 • Personal appearance of either parent (if minor is a legitimate child) / of mother (if minor is an illegitimate child)
 • Affidavit of Support and Consent (ASC) executed by either parent indicating the name of the traveling companion and relationship to the minor. If minor will be traveling alone, ASC must be executed by either parent, stating that his/her child will be traveling alone. If minor is illegitimate, mother should execute the ASC.
 • Original and photocopy of DSWD Clearance
  • There is no need to secure a DSWD Clearance if the minor traveling abroad has parents who are in the Foreign Service or living abroad or are immigrants, provided he / she is holding a valid pass such as a dependent’s visa / pass / identification card or permanent resident visa / pass / identification card which serves as proof that he / she is living with parents abroad.

If both parents are abroad:

 • Affidavit of Support and Consent (ASC) executed by either parent indicating the name of the traveling companion (authenticated by the nearest Philippine Embassy or Consulate General). If minor is illegitimate, mother should execute the ASC.
 • Special Power of Attorney (SPA) with an attached photocopy of either parent’s valid passport (authenticated by the nearest Philippine Embassy or Consulate General) authorizing a representative in assisting the child to apply for a passport. If minor is illegitimate, mother should execute the SPA.
 • Original and photocopy of DSWD Clearance
  • There is no need to secure a DSWD Clearance if the minor traveling abroad has parents who are in the Foreign Service or living abroad or are immigrants, provided he / she is holding a valid pass such as a dependent’s visa / pass / identification card or permanent resident visa / pass / identification card which serves as proof that he / she is living with parents abroad.
 • Proper ID of the duly authorized representative (Please refer to List of Acceptable IDs)

If minor is legitimated by subsequent marriage of parents:

 • Authenticated Birth Certificate from PSA must include annotation regarding new status as legitimated and the full name of the child

If minor is illegitimate but acknowledged by father:

 • Birth Certificate from PSA reflecting surname of father with Affidavit of Acknowledgement and Consent to use the surname of father

Foundling:

 • Certificate of foundling authenticated by PSA
 • DSWD Clearance
 • Passport of the person who found the applicant
 • Letter of authority or endorsement from DSWD for the issuance of passport

Orphaned minor applicant:

 • Authenticated Death Certificates of parents from PSA
 • Court order awarding guardianship of the orphaned minor applicant or substitute parental authority under Article 214 & 216 of the Family Code
 • DSWD Clearance

Abandoned minor applicant:

 • Court order awarding guardianship of the abandoned minor applicant or substitute parental authority
 • DSWD Travel Clearance

Legally adopted:

 • Original and Certified True Copy (CTC) of the PSA amended Birth Certificate
 • Certified True Copy (CTC) of the Court Decision or Order on Adoption and Certificate of Finality
 • DSWD clearance for minor applicant, if traveling with the person other than the adopting parents

  In case the applicant is for adoption by foreign parents:
  • Certified True Copy of the Court Decree of Abandonment of Child
  • PSA Death Certificate of the child’s parents or the Deed of Voluntary Commitment executed after the birth of the child
  • Endorsement of child to the Inter-country Adoption Board by the DSWD
  • Authenticated Birth or Foundling Certificate

Minor applicant whose parents are annulled / divorced:

 • Court order awarding guardianship of the minor applicant or substitute parental authority
 • DSWD Travel Clearance
 • PSA Marriage Certificate with annotation on nullity or annulment decree

Minor applicant whose mother is likewise a minor:

 • Personal appearance of mother and maternal grandparent/s
 • PSA Birth Certificate of minor applicant and mother
 • Affidavit of Support and Consent executed by the maternal grandparent/s indicating the name of the traveling companion
 • DSWD Clearance if minor will be traveling with the person other than the maternal grandparent/s
 • Proof of identity of mother and maternal grandparent/s (Please refer to List of Acceptable IDs )

Click here to request for PSA Marriage Certificates online.

Call (02) 737-1111 for PSA Marriage Certificates

Para sa Menor de Edad na Aplikante ( 18 taong gulang pababa )

Pangkalahatang Pangangailangan:

 • Kumpirmadong appointment (maliban sa 1 taon gulang pababa)
 • Personal na pagpunta ng mga menor de edad na aplikante
 • Personal na pagpunta ng alin man sa magulang (kung ang menor de edad ay isang lehitimong anak) / ng ina (kung ang menor de edad ay isang hindi lehitimong anak)
 • Orihinal na Sertipiko ng Kapanganakan ng menor de edad sa Security Paper na ibinigay ng NSO o Sertipikadong Totoong Kopya ng Sertipiko ng Kapanganakan na ibinigay ng Local Civil Registrar at awtentikado ng NSO. Ang kopya ng Sertipiko ng Kapanganakan mula sa LCR ay kinakailangan kapag ang nakasulat sa Sertipiko ng Kapanganakan mula sa NSO ay malabo o hindi nababasa. Ulat ng Kapanganakan na awtentikado ng NSO ay kailangan kung ang menor de edad ay ipinanganak sa ibang bansa.
 • Dokumento ng pagkakakilanlan na may larawan, kung ang menor de edad ay 8-17 taong gulang (para sa bago at pagpapanibago na aplikante ng pasaporte) tulad ng School ID o Form 137 na may nababasang dry seal
  • Para sa mga menor de edad na aplikante na hindi pa nakapag-aral, isang Notaryado na Apidabit ng Paliwanag na isasagawa ng alinman sa magulang (kung ang menor de edad ay isang lehitimong anak) / ng ina (kung ang menor de edad ay hindi lehitimong anak) na nagdedetalye sa mga dahilan kung bakit ang bata ay hindi nakapasok sa paaralan, ay kailangan.
 • Sertipiko ng Kasal ng mga magulang ng menor de edad na awtentikado ng NSO
 • Notaryado na Apidabit ng Suporta at Pahintulot upang maglakbay mula sa alinmang magulang (kung ang menor de edad ay lehitimong anak) / mula sa ina (kung ang menor de edad ay hindi lehitimong anak)
 • Orihinal at kopya ng balidong pasaporte ng taong kasamang maglalakbay ng menor de edad
 • Kopya ng balidong pasaporte ng alinman sa magulang (kung ang menor de edad ay lehitimong anak) / ng ina (kung ang menor de edad ay hindi lehitimong anak) o mga dokumento ng pagkakakilanlan (Mangyaring sumangguni sa Listahan ng mga Tinatanggap na ID)

Karagdagang Mga Kinakailangan:

Kung ang menor de edad ay hindi maglalakbay kasama ang magulang o nag-iisa

 • Personal na pagpunta ng ina ay kinakailangan kung ang aplikanteng menor de edad ay hindi lehitimong anak.
 • Apidabit ng Suporta at Pahintulot (ASC) na isasagawa ng isa sa mga magulang kung saan nakasaad ang pangalan at kaugnayan ng kasama ng menor de edad sa paglalakbay. Kung ang menor de edad ay maglalakbay mag-isa, ang ASC ay dapat na isinasagawa ng isa sa mga magulang, na nagpapahayag na ang kanyang / kanyang mga anak ay maglalakbay mag-isa. Kung ang menor de edad ay hindi lehitimong anak ang ina ang dapat magsagawa ng ASC.
 • Orihinal at kopya ng DSWD clearance
  • Hindi na kailangan pang kumuha ng DSWD clearance kung ang menor de edad na maglalakbay sa ibang bansa ay may mga magulang na nasa Foreign Service o naninirahan sa ibang bansa o mga imigrante, sa kondisyong / siya ay may hawak na isang wastong pases tulad ng visa para sa mga dependyente / pases / identification card o permanent resident visa / pases / identification card na nagsisilbing patunay na siya ay nakatira sa kanyang mga magulang sa ibang bansa.

Kung ang parehong mga magulang ay nasa ibang bansa:

 • Apidabit ng Suporta at Pahintulot (ASC) na isinagawa ng alinman sa magulang na nagpapahiwatig ng pangalan ng kasamang maglalakbay (awtentikado ng pinakamalapit na Philippine Embassy o Konsulado General). Kung ang menor de edad ay hindi lehitimong anak, ina ang dapat magsagawa ng ASC.
 • Espesyal na Kapangyarihan ng Abogado (SPA) na may kaakibat na kopya ng balidong pasaporte ng alinman sa magulang (awtentikado ng pinakamalapit na Philippine Embassy o Konsulado General) na nagpapahintulot sa isang kinatawan sa pagtulong sa mga bata na magproseso ng pasaporte. Kung ang menor de edad ay hindi lehitimong anak, ina ang dapat magsagawa ng SPA.
 • Orihinal at kopya ng DSWD clearance
  • Hindi na kailangan pang kumuha ng DSWD clearance kung ang menor de edad na maglalakbay sa ibang bansa ay may mga magulang na nasa Foreign Service o naninirahan sa ibang bansa o mga imigrante, sa kondisyong siya ay may hawak na isang wastong pases tulad ng visa para sa mga dependyente / pases / identification card o permanent resident visa / pases / identification card na nagsisilbing patunay na siya ay nakatira sa kanyang mga magulang sa ibang bansa.
 • Wastong ID ng ganap na awtorisadong kinatawan (Mangyaring sumangguni sa Listahan ng mga Tinatanggap na ID)

Kung ang menor de edad ay naging lehitimo dahil sa pag-papakasal ng mga magulang:

 • Ang Sertipiko ng Kapanganakan mula sa NSO ay dapat naglalaman ng anotasyon hinggil sa bagong katayuan bilang lehitimong anak kasama ang buong pangalan ng bata

Kung ang menor de edad ay hindi lehitimong anak ngunit kinikilala ng ama:

 • Sertipiko ng Kapanganakan mula sa NSO na sumasalamin sa apelyido ng ama sa apidabit ng Pagkilala at Pahintulot na gamitin ang apelyido ng ama

Natagpuan:

 • Sertipiko ng Pagkakatagpo na awtentikado ng NSO
 • Clearance mula sa DSWD
 • Pasaporte ng taong nakatagpo sa aplikante
 • Sulat ng kapangyarihan o paglilipat ng liham mula sa DSWD para sa pagpapalabas ng pasaporte

Naulilang menor de edad na aplikante:

 • Sertipiko ng Kamatayan ng mga magulang mula sa NSO
 • Kautusan ng Korte na nagkakaloob ng pangangalaga sa mga naulilang aplikante na menor de edad o bilang kapalit na magulang sa ilalim ng Artikulo 214 at 216 ng Family Code
 • Clearance mula sa DSWD

Inabandunang menor de edad na aplikante:

 • Kautusan ng Korte na nagkakaloob ng pangangalaga sa mga naulilang aplikante na menor de edad o bilang kapalit na magulang.
 • Clearance mula sa DSWD upang makapaglakbay

Legal na ampon:

 • Orihinal at Sertipikadong Totoong Kopya (CTC) ng Sertipiko ng Kapanganakan mula sa NSO bago ang pag-aampon
 • Sertipikadong Totoong Kopya (CTC) ng binagong Sertipiko ng Kapanganakan mula sa NSO pagkatapos ng pag-aampon
 • Sertipikadong Totoong Kopya ng Desisyon ng Korte o Order sa Pag-ampon at Sertipiko ng Kaganapan
 • Clearance mula sa DSWD para sa aplikanteng menor de edad, kung maglalakbay na ang kasama ay hindi ang mga umampon sa bata.

  Sa kasong ang aplikante ay aampunin ng mga banyagang magulang:
  • Sertipikadong Totoong Kopya ng Korte atas ng Pag-abandona ng Bata
  • Sertipiko ng Kamatayan galing sa NSO ng mga magulang ng bata o ng Kasulatan ng Kusang-loob na Pangako na pinagawa pagkatapos ng kapanganakan ng bata
  • Pagpapatibay ng pag aampon sa bata ng Konseho ng Intercountry ng DSWD
  • Sertipiko ng napatotohanang kapanganakan o pagkakatagpo.

Menor de edad na aplikante kung saan ang mga magulang ay pinawalang-bisa ang kasal / diborsiyado:

 • Kautusan ng Korte na nagkakaloob ng pangangalaga ng mga menor de edad na aplikante o awtoridad bilang kapalit na magulang
 • Clearance mula sa DSWD upang makapaglakbay
 • Sertipiko ng Kasal mula NSO na may anotasyon sa kawalang-bisa o atas ng pagpapawalang-bisa.

Minor na aplikante na kung saan ang ina ay isang menor de edad:

 • Personal na pagpunta ng ina at magulang ng ina.
 • Sertipiko ng Kapanganakan mula NSO ng menor de edad na aplikante at ng ina
 • Apidabit ng Suporta at Pahintulot na isasagawa ng lolo o lola na nagpapahiwatig ng pangalan ng kasamang maglalakbay.
 • Clearance mula DSWD kung ang menor de edad ay maglalakbay na kasama ang ibang tao bukod sa ina, lolo o lola
 • Katunayan ng pagkakakilanlan ng ina, lolo o lola (Mangyaring sumangguni sa Listahan ng mga Tinatanggap na ID)

Mag-klick dito upang humiling ng Sertipiko ng Kasal mula sa NSOHelpline.com.

Tumawag sa (02) 737-1111 para sa Sertipiko ng Kasal mula sa NSO

Para sa mga Muslim na aplikante (tulad ng pangkalahatang mga kinakailangan na nakasaad sa itaas)

Para sa mga late na narehistrong Muslim na aplikante:

 • Sertipiko ng Tribal Affiliation mula sa National Commission on Muslim Pilipino (NCMF)

Para sa mga nag-convert na nais na gamitin ang kanilang pangalang Muslim:

 • Anotado na Sertipiko ng Kapanganakan (BC) sa Security Paper (SECPA) na ibinigay ng National Statistics Office (NSO) na nakasaad ang pangalang Muslim
 • Sertipiko ng Conversion mula sa Pambansang Komisyon ng Muslim Pilipino (NCMF) o Office sa Muslim Affairs (OMA)

Kung ang aplikante ay isang DOST Scholar (tulad ng pangkalahatang mga kinakailangan na nakasaad sa itaas):

 • Kumuha ng sertipikasyon o clearance mula sa DOST

LISTAHAN ng Tinatanggap na IDs (Hindi bababa sa 1 sa mga sumusunod):

 • Mga ID na galing sa gobyerno na may larawan tulad ng mga sumusunod:
  • Digitized SSS ID
  • Drivers License
  • GSIS E-card
  • PRC ID
  • IBP ID
  • OWWA ID
  • Digitized BIR ID
  • Senior Citizen’s ID
 • Iba pang mga katanggap-tanggap na ID na may larawan tulad ng mga sumusunod:
  • Lumang College ID
  • Alumni ID
  • Lumang Company ID

Listahan ng mga dokumentong pangsuporta (Hindi bababa sa 3 sa mga sumusunod):

(02) 737-1000