DFA Passport Appointment System

Change translation:

Passport Renewal

Please have all your original documents and IDs photocopied before going to DFA on your appointment date.

Pag-rerenew ng Pasaporte

Maghanda ng kopya ng lahat ng iyong mga orihinal na dokumento at mga ID bago magpunta sa DFA sa petsa ng iyong appointment.

GENERAL REQUIREMENTS

 • Personal appearance
 • Confirmed appointment
 • For NCR-based applicants, present your printed application form downloaded from DFA Appointment System
 • Most recent expiring or expired passport
 • Valid picture IDs and supporting documents to prove identity. (Please refer to List of Acceptable IDs and List of Supporting Documents)

ADDITIONAL REQUIREMENTS

Brown Passport or passports issued prior to 01 May 1995:

 • Bring original brown passport and photocopy of passport pages 1,2,3,4 and last page
 • Birth Certificate (BC) in Security Paper (SECPA) issued by the Philippine Statistics Authority (PSA) or Certified True Copy (CTC) of BC issued by the Local Civil Registrar (LCR) and duly authenticated by PSA, to determine complete middle name. Transcribed Birth Certificate from the LCR is required when entries in PSA Birth Certificate are blurred or unreadable. Report of Birth duly authenticated by PSA if born abroad

Green Passport or passports issued after 01 May 1995:

 • Bring original green passport and photocopy of data page and last page of passport

Machine Readable Passport (MRP) issued in the year 2007:

 • Bring original passport and photocopy of data page and last page of passport
 • Birth Certificate (BC) in Security Paper (SECPA) issued by the Philippine Statistics Authority (PSA) or Certified True Copy (CTC) of BC issued by the Local Civil Registrar (LCR) to determine complete place of birth. Transcribed Birth Certificate from the LCR is required when entries in PSA Birth Certificate are blurred or unreadable

Electronic Passport (E-passport)

 • Bring original e-passport and photocopy of page 2 (data page).

PANGKALAHATANG MGA KINAKAILANGAN

KARAGDAGANG MGA KINAKAILANGAN

Brown Passport o pasaporte na ibinigay bago ang Mayo 1, 1995:

 • Magdala ng orihinal na kulay-kapeng pasaporte at kopya ng pasaporte simula sa pahina 1,2,3,4 at huling pahina.
 • Sertipiko ng Kapanganakan (BC) sa Security Paper (SECPA) na ibinigay ng National Statistics Office (NSO) o Certified True Copy (CTC) ng Sertipiko ng Kapanganakan na ibinigay ng Local Civil Registrar (LCR) at awtorisado ng NSO, upang matukoy ang kumpletong gitnang pangalan. And kopya ng Sertipiko ng Kapanganakan mula sa LCR ay kinakailangan kapag ang tala sa NSO Birth Certificate ay malabo o hindi nababasa.
 • Ulat ng Kapanganakan gaya ng nararapat awtorisado ng NSO kung ipinanganak sa ibang bansa

Kulay Green na Passport o pasaporte na ibinigay pagkatapos ng Mayo 1, 1995:

 • Magdala ng orihinal na kulay berdeng pasaporte at kopya ng una at huling pahina ng pasaporte

Machine Readable Passport (MRP) na ibinigay sa taon 2007:

Electronic Passport (E-passport)

 • Magdala ng orihinal na e-pasaporte at kopya ng unang (pahina datos) at huling pahina ng pasaporte

I-click dito upang humiling para sa inyong Sertipiko ng Kapanganakan mula sa NSOHelpline.com.

Tumawag sa (02) 737-1111 para sa inyong Sertipiko ng Kapanganakan mula sa NSO

For women who would change their civil status from single to married:

 • Marriage Contract (MC) in Security Paper (SECPA) issued by the Philippine Statistics Authority (PSA) or Certified True Copy (CTC) of MC issued by the Local Civil Registrar (LCR) and duly authenticated by PSA. Transcribed Marriage Contract from the LCR is required when entries in PSA Marriage Contract are blurred or unreadable.
 • Report of Marriage duly authenticated by PSA if married abroad
 • Original and photocopy of Commission of Filipino Overseas (CFO) Guidance and Counseling Certificate of Attendance (required for women with foreign national husband).

Para sa kababaihan na nais ng gamitin ang apelyido ng kanilang asawa:

 • Sertipiko ng Kasal (MC) sa Security Paper (SECPA) na ibinigay ng National Statistics Office (NSO) o orihinal at kopya ng Sertipikadong Totoong Kopya (CTC) ng MC na ibinigay ng Local Civil Registrar (LCR) at awtentikado ng NSO. Ang kopya ng Sertipiko ng Kasal mula sa LCR ay kinakailangan kapag ang napasok sa NSO na Sertipiko ng Kasal ay malabo o hindi nababasa.
 • Ulat ng Pag-papakasal na awtentikado ng NSO kung kinasal sa ibang bansa.

Para sa asawa ng dayuhan na nais na gamitin ang apelyido ng kanilang asawa:

 • Sertipiko ng Kasal (MC) sa Security Paper (SECPA) na ibinigay ng National Statistics Office (NSO) o orihinal at kopya ng Sertipikadong Totoong Kopya (CTC) ng MC na ibinigay ng Local Civil Registrar (LCR) at awtentikado ng NSO. Ang kopya ng Sertipiko ng Kasal mula sa LCR ay kinakailangan kapag ang napasok sa NSO na Sertipiko ng Kasal ay malabo o hindi nababasa
 • Ulat ng Pag-papakasal na awtentikado ng NSO kung kinasal sa ibang bansa.
 • Orihinal at kopya ng Komisyon ng Filipino Overseas (CFO) Alituntunin at Pagpapayo Sertipiko ng pagdalo (kinakailangan para sa unang pagkakataon na aplikante o renewal ng pasaporte upang gamitin para sa unang pagkakataon ang apelyido ng asawa)

I-click dito upang humiling ng Sertipiko ng Kasal mula sa NSO Online

Tumawag sa (02) 737-1111 para sa Sertipiko ng Kasal mula sa NSO

For married women who would like to revert to their maiden name:

 • Birth Certificate (BC) in Security Paper (SECPA) issued by the Philippine Statistics Authority (PSA) or Certified True Copy (CTC) of BC issued by the Local Civil Registrar (LCR) and duly authenticated by PSA. Transcribed Birth Certificate from the LCR is required when entries in PSA Birth Certificate are blurred or unreadable. Report of Birth duly authenticated by PSA if born abroad.
 • If already widowed: Death Certificate in Security Paper (SECPA) issued by the Philippine Statistics Authority (PSA) of the deceased husband
 • If marriage is annulled: Annotated PSA Marriage Contract and Certified True Copy (CTC) of Court Order effecting the annulment.
 • If divorced: Certified True Copy (CTC) of the Divorce Decree duly authenticated by the Philippine Embassy or Consulate where the divorce was obtained or by the concerned foreign diplomatic or consular mission in the Philippines. Certified True Copy (CTC) of Philippine Court recognition of foreign divorce decree must also be present and the PSA Marriage Contract with the annotation of the Divorce Decree.

Para sa mga kababaihan na may-asawa at nais na bumalik sa kanilang kanyang pangalan sa pagkadalaga:

 • Sertipiko ng Kapanganakan (BC) sa Security Paper (SECPA) na ibinigay ng National Statistics Office (NSO) o orihinal na kopya ng Sertipikadong Totoong Kopya (CTC) ng BC na ibinigay ng Local Civil Registrar (LCR) at awtentikado ng NSO. Ang kopya ng Sertipiko ng Kapanganakan mula sa LCR ay kinakailangan kapag ang napasok sa NSO na Sertipiko ng Kapanganakan ay malabo o hindi nababasa
 • Ulat ng Pag-papakasal na awtentikado ng NSO kung kinasal sa ibang bansa.
 • Kung nabiyudo: Sertipiko ng pagkamatay sa Security Paper (SECPA) na ibinigay ng National Statistics Office (NSO) ng namatay na asawa.
 • Kung ang kasal ay pinawalang-bisa: Certified True Copy (CTC) ng annotated NSO Kontrata ng Kasal at Utos ng Hukuman na pinapagtibay ang pagpapawalang-bisa.
 • Kung diborsiyado: Certified True Copy (CTC) ng Diborsyo atas gaya ng nararapat na napatotohanan ng Embahada ng Pilipinas o Konsulado kung saan ang diborsiyo ay natamo o sa pamamagitan ng nag-aalala dayuhang diplomatiko o konsulado misyon sa Pilipinas. Dapat rin na Orihinal at CTC ng pagkakakilanlan ng Korte ng Pilipinas ng mga banyagang diborsiyo atas kasalukuyan at ang NSO Kontrata ng Kasal sa mga anotasyon ng Diborsyo mag-atas

I-click dito upang humiling para sa NSO certificates online.

Tumawag sa (02) 737-1111 para sa NSO Certificates

For minor applicants, requirements for first time minor applicants are still prescribed, in addition to the passport of minor

Applicants who availed of Dual Citizenship under RA 9225:

 • Birth Certificate (BC) in Security Paper (SECPA) issued by the Philippine Statistics Authority (PSA) or Certified True Copy (CTC) of BC issued by the Local Civil Registrar (LCR) and duly authenticated by PSA. Transcribed Birth Certificate from the LCR is required when entries in PSA Birth Certificate are blurred or unreadable. Report of Birth duly authenticated by PSA if born abroad.
 • Identification Certificate (Derivative of Parents)

Para sa mga menor de edad na aplikante, ang mga kinakailangan para sa bagong aplikasyon para sa menor de edad ay kailangan pa rin, bilang karagdagan sa pasaporte ng menor de edad.

Ang mga aplikante na nag-avail ng dual Citizenship o Halalan ng Philippine Citizenship sa ilalim ng RA 9225:

 • Sertipikasyon ng Identipikasyon
 • Panunumpa ng katapatan
 • Order ng Pag-apruba
 • Ulat ng kapanganakan (para sa mga ipinanganak sa ibang bansa)

I-click dito upang humiling para sa Sertipiko ng Kasal mula sa NSOHelpline.com.

Tumawag sa (02) 737-1111 para sa Sertipiko ng Kasal mula sa NSO

Para sa mga Muslim na aplikante

Parehong pangkalahatang mga kinakailangan na nakasaad sa itaas

Para sa mga nag-convert na nais na gamitin ang kanilang pangalang Muslim:

 • Nalagyan ng annotation ng Sertipiko ng Kapanganakan (BC) sa Security Paper (SECPA) na ibinigay ng National Statistics Office (NSO) dala ang pangalang Muslim.
 • Pambansang Komisyon sa Muslim Pilipino (NCMF) o Office sa Muslim Affairs (OMA) Sertipiko ng Conversion

Kung ang aplikante ay isang DOST Scholar

 • Kumuha ng Sertipiko o clearance mula sa DOST

LISTAHAN ng katanggap-tanggap na Identipikasyon (Hindi bababa sa 1 sa mga sumusunod):

 • Mga ID na galing sa gobyerno na may larawan tulad ng mga sumusunod:
  • Digitized SSS ID
  • Drivers License
  • GSIS E-card
  • PRC ID
  • IBP ID
  • OWWA ID
  • Digitized BIR ID
  • ID ng mga Senior Citizen
 • Iba pang mga katanggap-tanggap na identipikasyon tulad ng mga sumusunod:
  • Lumang College ID
  • Alumni ID
  • Lumang Company ID

Listahan ng mga dokumentong pangsuporta (Hindi bababa sa 3 sa mga sumusunod)

I-click dito upang humiling para sa iyong Sertipiko ng Kapanganakan mula sa NSOHelpline.com

Tumawag sa (02) 737-1111 para sa inyong Sertipiko ng Kapanganakan mula sa NSO

(02) 737-1000