DFA Passport Appointment System

Change translation:

COURTESY LANE FACILITY AVAILMENT

Please have all your original documents and IDs photocopied before going to DFA.

COURTESY LANE FACILITY AVAILMENT

Mangyari lamang ipa-kopya lahat ng orihinal na dokumento at mga ID bago pumunta sa DFA.

REQUIREMENTS:

 • Regular government employees / with GSIS / appointed by Civil Service Commission
 • Dependent of government employee
  - Legal spouse
  - Parents
  - Unmarried children
 • Retired government employees (one year from retirement only)
 • Incumbent elected officials
 • For barangay level, only the following are entitled:
  - Barangay Chairman
  - Barangay Kagawad
  - SK Chairman
 • Endorsement from House of Representatives must be endorsed by DLLU before lodging their applications to Courtesy Lane
 • Media Personnel must first secure endorsement from Public Information Services Unit (PISU) before going to Courtesy Lane.
 • Referrals made from DFA employees (limited to 3 referrals per month) and Head/s of other government agencies must secure proper endorsements duly signed by authorized signatories of their respective offices. Only original copies will be accepted for verification purposes. Photocopy of DFA employee’s valid I.D. / government agencies official’s Department I.D. must be attached for verification purposes.
 • Minor (7 years old and below)
 • Senior Citizens (60 years old and above)
 • PWD (genuinely disabled) / with PWD I.D.s
 • Pregnant (genuinely pregnant) / with medical certificate

PASSPORT FEE: P1,200.00 (07 working days)
Senior citizens have an optional processing fee of P950.00 (15 working days)

Click here to request for your PSA Birth Certificate online.

Call (02) 737-1111 for your PSA Birth Certificate

MGA KINAKAILANGAN:

 • Regular na empleyado ng gobyerno / na may GSIS / hinirang ng Civil Service Commission
 • Dependent ng empleyado ng gobyerno
  - Legal na asawa
  - Magulang
  - Mga anak na wala pang asawa
 • Retiradong empleyado ng gobyerno (sa loob ng isang taon)
 • Kasalukuyang inihalal na opisyal ng gobyerno
 • Para sa Barangay level, tanging ang mga sumusunod lamang ay nararapat:
  - Punong Barangay
  - Kagawad ng Barangay
  - SK Chairman
 • Endorso mula sa kongreso na pinagtibay ng DLLU bago tanggapin ang kanilang mga aplikasyon sa Courtesy Lane
 • Mga tauhan ng media na may endorso mula sa Public Information Services Unit (PISU) bago pumunta sa Courtesy Lane.
 • Ang referral mula sa empleyado ng DFA (hanggang 3 referral lamang kada buwan) at Pinuno ng mga iba pang ahensya ng goberyno ay dapat kumuha ng endorsong nilagdaan ng kanilang awtorisadong opisina. Tanging ang orihinal na kopya lamang ang tatanggapin para sa pagberipika. Kailangan nakalakip din ang kopya ng wastong I.D. ng empleyado ng gobyerno ng DFA para sa pagberipika.
 • Sanggol (1 year old and below)
 • Senior Citizens (60-taong gulang pataas)
 • PWD (may kapansanan) / mayroong PWD I.D.s
 • Buntis (tunay na nagdadalangtao) / may dala na sertipikong medikal

KAUKULANG BAYAD SA PASAPORTE: P1,200.00 (07 araw na may paggawa)
Ang mga Senior citizens ay may maaaring piliin na magbayad ng P950.00 sa pagproseso (15 araw na may paggawa)

I-klick dito upang humiling para sa iyong Sertipiko ng kapanganakan mula sa NSOHelpline.com.

Tumawag sa (02) 737-1111 para sa inyong Sertipiko ng kapanganakan mula sa NSO

(02) 737-1000